Как се изговаря: прогрàмен или прòграмен?

Правилно е да се изговаря прогрàмен, също и прогрàмна, прогрàмно, прогрàмни. Ударението пада на същата гласна, както в думата прогрàма, от която е образувано прилагателното. Министър Даниел Папазов откри конференцията за приоритетите в транспорта през прогрàмния период 2014 – 2020 г. Прогрàмно правителство или нови избори – това е въпросът, на който търсят отговор политици […]