Кога се пише запетая при да?

Основните правила за поставяне на запетая при конструкциите с да са следните: Когато две прости изречения са свързани със съюза да, пред него не се поставя запетая.   Кметът обеща да реши кризата с боклука до вечерта. Майсторът взе молива с намерението да го сложи в кутията. Когато да-изречения* са разположени непосредствено едно след друго […]

При кои вметнати части се пише запетая?

Думи и изрази, които функционират и като вметнати части*, и като същински части на изречението (например сказуемо, обстоятелствено пояснение), се отделят със запетаи, когато са употребени като вметнати части. Такива са: от една страна, от друга страна, първо, второ, трето, обратно, напротив, изглежда, да речем, да кажем, значи, разбира се, между другото, естествено, за съжаление, […]

Пише ли се запетая при всъщност?

Думата всъщност спада към групата думи и изрази, които се употребяват само като вметнати части* на изречението и не се отделят със запетаи. Всъщност опозицията не иска вотът да мине. Колко бързи са всъщност бързите кредити? Дали левът е стабилен всъщност? Ако обаче по силата на други правила трябва да се постави запетая пред или […]

Пише ли се запетая при например?

Думата например спада към групата думи и изрази, които се употребяват само като вметнати части* на изречението и не се отделят със запетаи. Например ние не съхраняваме информацията за всички плащания, а само за тези, които вие пожелаете. В латинския език например формата в именителен падеж е lupus. Хората често не подозират колко много калории […]

При кои вметнати части не се пише запетая?

Думи и изрази, които се използват само като вметнати части* в изречението, не се отделят със запетаи. Такива са: всъщност, впрочем, може би, наистина, според мен, обаче, например, действително, по всяка вероятност, навярно, следователно, като че ли, сякаш, в края на краищата и др.   Може би аз съм виновен за всички неразбории в офиса? […]

Пише ли се запетая при може би?

Изразът може би спада към групата думи и изрази, които се употребяват само като вметнати части* на изречението и не се отделят със запетаи.   Може би аз съм виновен за всички неразбории в офиса? Новите телефони ще започнат да се продават може би още следващата седмица. Проблемът се дължи на повредена видео карта може […]

Кога се пише запетая пред който?

Основните случаи, в които се пише запетая при който (когото, комуто, която, което, които), са следните:   1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с който, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края на сложното изречение, се поставя една запетая.   Броят на птиците, […]

Пише ли се запетая при обаче?

Думата обаче може да се употребява като вметната част* или като съюз в изречението. Когато се употребява като вметната част* на изречението, обаче не се отделя със запетаи.   След двубоя обаче у мнозина остана усещането, че „Барселона“ спечели някак по инерция. Фикрет обаче забелязва сълзите на Тахсин. Говори каквото си искаш, никой няма да […]

Пише ли се запетая при според мен?

Изразът според мен спада към групата думи и изрази, които се използват само като вметнати части* на изречението и не се отделят със запетаи.   Според мен Google+ е добра алтернатива на всемогъщия Facebook. Мат Деймън се справи с ролята според мен. Всичко според мен зависи от желанието на един-единствен човек. Ако обаче по силата […]

Кога се пише запетая пред въпросителни думи?

Въпросителни думи са тези, с които се оформя въпросително изречение: кой (кого, кому, коя, кое, кои), какъв (каква, какво, какви), чий (чия, чие, чии), кога, как, къде, защо, колко, дали, ли. Те могат да изпълняват и ролята на съюзи, когато свързват две прости изречения в рамките на сложното. Основните правила за поставяне на запетая при […]