Как се пише: развързвам (се) или развръзвам (се)?

Правилно е да се пише развързвам (се). Според правилото за групата ър/ръ в многосричните думи, когато след ър/ръ има една съгласна, се пише и изговаря ър, а когато има две или повече съгласни – ръ. След групата ър/ръ в думата разв-ър-звам има две съгласни – зв, но това е глагол с наставка -ва-, в който съчетанието […]