Как се пише: срасна се или срастна се?

Правилно е да се пише без т – срасна се. Глаголът е от свършен вид, с наставка -н-.   Някои села се сраснаха териториално с динамично развиващите се градове и се превърнаха в техни квартали. Той спря за няколко секунди, сякаш се‎ срасна с кристалната повърхност. Съответният глагол от несвършен вид сраствам се (с наставка […]