Как се пише: терлици или търлъци?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч. Препоръчителна е употребата на терлици. Думата е заета от турски – terlik. Грабнах иглите и изплетох едни зелени терлици/търлъци. Тя се измъкна някак тихомълком, по терлици/търлъци, погали ме по главата и тихичко притвори вратата.