Как се пише: тествам, тестване или тестувам, тестуване?

Съществителните имена тестване и тестуване са производни от глаголите тествам и тестувам, които са включени в посочения по-долу източник. В него и в други официални източници липсват указания за значението и сферата на употреба на тези думи. Езиковата практика показва, че в областта на медицината и здравеопазването се употребяват и тествам, тестване, и тестувам, тестуване. […]