Как се пише: чемшир или чимшир?

Двете форми са дублетни. Препоръчителна е употребата на чимшир. Думата е заета от персийски чрез турски – şimşir. Чимширът/Чемширът расте бавно и трябва доста да почакаме, докато израсне вечнозелената ограда. Зад изрисуваната фасада на дома се простира огромен двор, заобиколен от гъсти чимшири/чемшири.