Как се пише: шейсет, шестдесет или шейсе?

Правилно е да се пише шейсет или шестдесет. Двете форми са дублетни. Препоръчителна е употребата на шейсет. Формата шейсе е неправилна. Валидността на подадените оферти е шейсет/шестдесет календарни дни, считано от крайния срок за подаването им. Детето е само на десет години, а вече е високо метър и шейсет/шестдесет.