Как се пише: умрели или умряли?

Правилно е да се пише умрели.

Повечето от близките му бяха умрели от сърдечни болести.
Стопаните трябва веднага да уведомяват ветеринарните лекари за болни или умрели птици.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В умрели не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: умрял (но умрелият, умрелия!), умряла, умряло.

По-скоро бих умряла, отколкото да ти издам тайната.
Дана бавно се наведе и вдигна умрелия заек от храстите.