Как се пише: узрели или узряли?

Правилно е да се пише узрели.

Най-добре си правете сок в домашни условия, като използвате пресни и добре узрели плодове.
Доматите се оказаха недотам узрели и салатата не стана вкусна. 

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В узрели не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: узрял (но узрелият, узрелия!), узряла, узряло.

Добре узрелият банан има яркожълт цвят и гладка повърхност на кората.
Председателят на Европейската комисия заяви, че страната все още не е узряла за членство в Европейския съюз.

Забележка: Посочените в статията конкретни форми не са нормирани изрично. Във втория източник са фиксирани формите зрял, зрелият, зрелия, зряла, зряло и зрели.