Как се пише: верността или вярността?

Правилно е да се пише верността.

Всеки преводач подписва декларация за верността на превода и декларация за неразпространение на предоставената му информация.
Верността към традициите е белязала живота на англичаните.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

Във верността не е изпълнено първото условие – променливото я се намира в неударена сричка.