Как се пише: видели или видяли?

Правилно е да се пише видели.

Четири хиляди души са видели Панагюрското съкровище в първите два дни след откриването на експозицията.
Когато в Рим видели творбата, никой не можел да повярва, че е дело на толкова млад скулптор.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

Във видели не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: видял (но виделия, виделият!), видяла, видяло.

Един зрител твърди, че е видял малко тюленче край Варна.
Видяла жабата, че подковават вола, и тя вдигнала крак.
Да би мирно седяло, не би чудо видяло.