Как се пише: закопчая или закопчея?

Двете форми са дублетни и могат да се използват равностойно в книжовната реч. Между 2002 и 2012 г. за правилен беше приет само вариантът закопчая. С издаването на Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012 формата закопчея беше възстановена като дублетна.

Станало ми е навик, като седна в колата, първо да закопчая/закопчея колана.
Навън е студено – закопчай/закопчей си палтото.

Източници

  • Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 269.
  • Нов правописен речник на българския език. С., БАН, Хейзъл, 2002, с. 333.
  • Правописен речник на съвременния български книжовен език. Второ фототипно изд. С., БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 1995, с. 277.

Вижте също

Публикувано на

Категория: Дублети, Правопис

Етикети: ,