Кога се пише запетая пред като?

 1. Основните случаи, в които се пише запетая при като, са следните:

  (За често срещани употреби на като за сравнение, при които не се пише запетая, вижте т. 2.3.)
   
  1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с като, се отделя със запетая/запетаи.
   
  Учениците усъвършенстват уменията си, като пишат съчинения на английски език с обем до 120 думи.
  Като се събудиха, пътешествениците останаха много учудени от гледката.
   
  Някои хора, като започнат да лъжат, нямат спиране.
  (Простото изречение като започнат да лъжат е вмъкнато в простото изречение Някои хора, … , нямат спиране и затова се огражда с две запетаи.)
   
  Тя отново побягна, като се озърташе постоянно назад, и се скри в първия блок с отворен вход.
  (Простото изречение като се озърташе постоянно назад се огражда с две запетаи, защото е вмъкнато между други две прости изречения, свързани със съюза и, и пояснява първото просто изречение: Тя отново побягна, (как побягна?), и се скри в първия блок с отворен вход.)
   
  1.2. Когато като е част от сложен съюз (щом като, тъй като, след като, освен като), запетаята се поставя пред целия съюз.
   
  Сигурно не ми е ясно това, щом като те питам.
  Ще си потърсите ли нова работа, след като отмине кризата?

   
  1.3. Когато пред като има многосричен съюз, двата съюза се разделят със запетая.
   
  Вентилаторът на компютъра сигурно е прегрял, понеже, като сложа ръка, не усещам да духа.
   
  1.4. Обособени части*, въведени с като, се отделят от останалите части на изречението със запетаи.
   
  Определени държави, като Германия и Полша, вече са въвели по-строга финансова дисциплина.
  Facebook, като социална мрежа с милиони потребители по цял свят, се превръща в опорна точка за популяризиране на всяка търговска и нетърговска марка.

 2. При като НЕ се пише запетая в следните основни случаи:
   
  2.1. Когато пред съюза стои отрицателната частица не или уточняваща дума или израз (дори, едва, винаги, именно, чак, само, точно и под.). Същото важи и за сложните съюзи.
   
  Трудните участъци от пътя се преодоляват не като се страхуваш и се опитваш да ги избегнеш.
  Обърнах му внимание чак като ми зададе въпрос.
  Тази митология се разпада на пух и прах само като се погледне сегашното управление.
  Бизнесменът бе атакуван именно след като обяви политическите си стремежи.

   
  ► Изключение обаче се прави само за отварящата запетая; затварящата трябва да се пише.
   
  Чак като се върнах във Франция, си дадох сметка какъв риск съм поела с Кадафи.
   
  2.2. Когато непосредствено пред съюза като има едносричен съюз (и, а, но, че и др.), между тях НЕ се поставя запетая.
   
  Стрижете ни, а като ни одерете, кой ще плаща?
  Защо някои хора си мислят, че като имат пари, могат да си позволят всичко?

  2.3. Когато като се употребява в изрази за сравнение и уточнение, които не са обособени.
   
  Сред главните цели на Google като търсачка е бързото откриване на нови уеб страници.
  Учени са установили, че райетата на зебрите поглъщат и отразяват топлината и създават нещо като биологичен климатик.
  Патерсън не пести похвали за „Сенки от миналото“, определяйки романа като „удар право в десетката“.

_______________
* Обособени части са тези, които имат относителна интонационна и смислова самостоятелност в изречението и са незадължителна негова структурна и смислова съставка, т.е. изречението си остава цяло и завършено, ако се изключат.