Кога се пише запетая при понеже?

 1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с понеже, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края на сложното изречение, се поставя една запетая.
   
  Спряхме се на втората оферта, понеже засега тя ни изглежда най-изгодна.
  А накрая, понеже въпросите станаха много, лекторът отговаряше с по едно-две изречения.
   
  Понеже се пилях насам-натам,
  все нещо като камък ми тежеше…

  („Наследство“, Петър Василев)

 2. Пред понеже НЕ се пише запетая в следните основни случаи:
   
  2.1. Когато непосредствено пред съюза понеже има неударен едносричен съюз и двата въвеждат различни прости изречения.
   
  Три пъти ходих в магазина, но понеже ми беше неудобно, не посмях да заговоря управителя.
   
  2.2. Когато пред понеже стои отрицателната частица не или уточняваща дума или израз (тъкмо, именно, единствено, само и под.).
   
  Чувстваше се зле не понеже беше нарушил правилата, а понеже последиците от постъпката му щяха да са тежки.
  Вдъхваш ми доверие именно понеже си сдържан и се държиш възпитано.

   
  Изключение обаче се прави само за отварящата запетая; затварящата трябва да се пише.
   
  Точно понеже винаги си изпълняваме задачите, продължават да ни товарят с нови.