Пише ли се запетая при всъщност?

Думата всъщност спада към групата думи и изрази, които се употребяват само като вметнати части* на изречението и не се отделят със запетаи.

Всъщност опозицията не иска вотът да мине.
Колко бързи са всъщност бързите кредити?
Дали левът е стабилен всъщност?

Ако обаче по силата на други правила трябва да се постави запетая пред или след всъщност, тя се пише. Ето някои случаи:

 1. Когато всъщност се окаже на границата между две прости изречения, които трябва да се разделят със запетая.
   
  Какво получаваш всъщност, когато даваш?
  Снощи не си бяхме вкъщи, всъщност ходихме на ресторант с наши приятели.

 2. Когато всъщност се окаже в началото или в края на обособена част**, която трябва да се отдели от останалите части на изречението със запетаи.
   
  Този ден, най-красивият в живота ми всъщност, започна съвсем обичайно.
  Взех от брат си две гуми за колата, всъщност съвсем неупотребявани.

 3. Когато всъщност се окаже пред или след обръщение, което трябва да се отдели от останалите части на изречението със запетаи.
   
  Таня, всъщност какъв е твоят въпрос?
  Всъщност, Боби, изобщо не ми е нужно твоето мнение.

___________________
* Вметнати части са тези думи и изрази, които влизат в състава на изречението, без да образуват словосъчетания с други пълнозначни думи в него. С тях говорещият най-често изразява личното си отношение към съдържанието на изречението (за съжаление, навярно, всъщност, така да се каже) или установява връзка със съдържанието на предходното изречение (от една страна, от друга страна, напротив, първо, второ, следователно, общо взето).

** Обособени са тези поясняващи части на простото изречение, които имат известна интонационна и смислова самостоятелност и не са негова задължителна смислова и структурна съставка. Ако обособената част се изключи, изречението запазва своя смисъл и остава граматически издържано.