Как се пише: засети или засяти?

Правилно е да се пише засети.

В Добричко тази пролет са засети повече площи с царевица.
Там, където засетите ниви свършваха, местността ставаше хълмиста и обрасла с високи треви.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В засети не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: засят (но засетият, засетия!), засята, засято.

Продавам 141 декара земеделска земя със засята лавандула.
Засетият в края на лятото спанак се прибира в началото или към средата на октомври.

Забележка: Посочените в статията конкретни форми не са нормирани изрично.