Как се пише: чемшир или чимшир?

Двете форми са дублетни. Препоръчителна е употребата на чимшир. Думата е заета от персийски чрез турски – şimşir.

Чимширът/Чемширът расте бавно и трябва доста да почакаме, докато израсне вечнозелената ограда.
Зад изрисуваната фасада на дома се простира огромен двор, заобиколен от гъсти чимшири/чемшири.