Как се пише: научноизследователски или научно-изследователски?

Правилно е да се пише слято – научноизследователски, също и научноизследователска, научноизследователско, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – научно изследване.

Върху този терен, който има площ два пъти по-голяма от Париж, ще бъде разположено научноизследователско градче със световно значение.
Международният научноизследователски проект е одобрен и финансиран през 2007 г. от програмата на ЕС „Учене през целия живот“.