Как се пише: нечетен или не четен?

 • Правилно е да се пише слято – нечетен, също и нечетна, нечетно, нечетни.
   
  На четна дата д-р Пенева работи сутрин, а на нечетна – следобед.
  Когато застанеш с гръб към центъра на града, четните номера на улиците са отдясно, а нечетните – отляво.

 • Частицата не се пише слято със следващото съществително, прилагателно или наречие, когато с нея се образува нова дума с противоположно значение.
   
  щастие – нещастие: успешен – неуспешен; случайно – неслучайно.