Как се пише: помощно-технически, помощнотехнически или помощно технически?

Съгласно официалните правила за слято, полуслято и разделно писане, това прилагателно име следва да се изписва по два начина:

  • Полуслято – помощно-технически, също и помощно-техническа, помощно-техническо. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставки са в равноправно отношение помежду си – помощен и технически.
     
    В училището работят 68 учители и 17 души помощно-технически персонал.

  • Слято – помощнотехнически, също и помощнотехническа, помощнотехническо. Слято се пишат прилагателните имена, образувани от съчетание на прилагателно и съществително име – помощна техника.
     
    На хората с увреждания ще бъдат отпускани парични помощи за рехабилитация, както и помощнотехнически средства.

Забележка: В източника са посочени само правилата, на които се подчинява изписването на подобни думи, не и конкретното прилагателно.