Как се пише: преживени или преживяни?

Правилно е да се пише преживени.

Авторът разказа някои от най-интересните истории, преживени по време на пътешествията му.
По показателя за преживени години в добро здравословно състояние България е над средното ниво за Европейския съюз.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В преживени не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: преживян (но преживеният, преживения!), преживяна, преживяно.

Любовта може да бъде преживяна на всяка възраст.
Гуен оцелява, но преживеният ужас я принуждава да напусне градчето.