Как се пише: препис-извлечение или препис извлечение?

Това сложно съществително име се пише полуслято – препис-извлечение, защото се състои от две съществителни, второто от които пояснява първото; при членуване се променя втората част: препис-извлечението.

Отново Ви моля да ми бъде предоставен препис-извлечение от протокола на заседанието на Висшия експертен екологичен съвет.
Представени са всички необходими документи (служебни бележки, фотокопия, препис-извлечения, справки и др.), които се изискват във връзка с участието в конкурса.

Забележка: В източника е посочено само правилото, на което се подчиняват подобни думи, не и конкретното съществително име.