Как се пише: разходооправдателен, разходо-оправдателен или разходнооправдателен?

Правописът на това прилагателно име не е нормиран. Съветваме ви да пишете разходооправдателен, също и разходооправдателна, разходооправдателно, разходооправдателни.

Към окончателния финансов отчет се прилагат и разходооправдателните документи за извършените разходи по отделните дейности.
Деклараторът представя също разходооправдателна фактура за транспортиране на стоките.