Как се пише: утвърждавам, утвърдя или утвръждавам, утвръдя?

Правилно е да се пише утвърждавам, утвърдя.

Според правилото за групата ър/ръ в многосричните думи, когато след ър/ръ има една съгласна, се пише и изговаря ър, а когато има две или повече съгласни – ръ. След групата ър/ръ в думата утв-ър-дя има една съгласна – д, затова се пише по този начин. След групата ър/ръ в думата утв-ър-ждавам има две съгласни – жд, но това е глагол с наставка -ва-, в който съчетанието ър от изходния глагол обикновено се запазва: утвърдя > утвърждавам.

Директорът утвърждава структурата на административните звена и длъжностното разписание на служителите.
НЗОК утвърди прогнозните бюджети на болниците за 2012 г.