Как се пише: заприходявам или заприхождавам?

Правилно е да се пише заприходявам.

При придобиване дълготрайният актив се заприходява по цена на придобиване.
Стоките по ал. 1 се съхраняват в собствени или наети от данъчната администрация помещения, като се заприходяват.