Как се пише: безпокоен или безспокоен?

Правилно е да се пише безпокоен, също и безпокойна, безпокойно, безпокойни. Думата е образувана от представката без-, съществителното име покой и наставката -ен.

Жените трепнаха, безпокойна сянка мина по лицето на Вяра.
Нямате представа колко безпокойни часове прекарах.

Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012, с. 170.