Кога се употребява бройна форма?

Бройна форма имат съществителните имена от м.р., които означават нелица (предмети) и завършват на съгласна. Тя се образува с окончание -а/-я и се употребява след числителни бройни имена (два, пет, хиляда и сто), след числителни имена за приблизителност (четири-пет, десет-двайсет, десетина) и след думите колко, колкото, няколко, толкова.

три месеца, шест коня, двайсет-трийсет милиона, няколко района, колко процента

Трябва да се въведе почасово заплащане – колкото часа работиш, за толкова да ти плащат.
Пълномощникът ще положи толкова подписа, колкото лица представлява.

Някои особености при употребата на бройната форма и на обикновената форма за мн.ч.:

 1. Съществителните имена, които означават лица, имат само обикновена форма за мн.ч. след числителни бройни имена, числителни имена за приблизителност и след думите колко, колкото, няколко, толкова.
   
  двама писатели, десет-петнайсет ученици, колко министри, няколко царе

 2. Ако съществителното има значение и на предмет, и на лице, бройната форма се употребява само когато думата означава предмет:
   
  След рекордните 13 хода с кон, световният шампион най-после сменя единия от двата офицера на черните. (офицер – шахматна фигура)
  Кина махна с ръка на двамата офицери, които яхаха малко отзад. (офицер – лице от войсковия команден състав)
   
  И в двата редактора файлът се отваря по един и същи начин. (редактор – компютърна програма)
  Двамата редактори ще се грижат за онлайн версията на изданието.
  (редактор – човек, който ръководи издаването на вестник, списание и др.)

 3. Когато с думите колко и толкова не се изразява количество, се употребява обикновената форма за мн.ч. на съществителното име.
   
  Колко хубави месеци ни предстоят още!
  Изобщо не очаквах, че ще получа толкова съвети!

 4. Бройната форма се употребява и когато между числителното име или думата за количество и съществителното име стои съгласувано определение.
   
  Петте най-големи града в страната държат половината от пазара на имоти.
  В момента екипът работи по няколко европейски проекта с медийна насоченост.

 5. Ако между числителното име или думата за количество и съществителното име стои предлог или глагол, се употребява обикновената форма за мн.ч.
   
  Става дума за това колко от компютрите в България използват нелегален софтуер.
  Три са големите пожари, на които са се отзовали огнеборците през почивните дни.

 6. След думи като двойка, тройка, десетка, дузина, чифт, както и след думи, с които не се назовава точно количество (стотици, милиони, милиарди), се употребява обикновената форма за мн.ч.
   
  Отлетялото слово и с четворка коне е трудно да се догони.
  Китай влага милиарди долари в проекта за превръщането на въглища в газ.