Как се пише: църква или черква?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч.

През ХV век мощите на св. Климент са пренесени в църквата/черквата „Света Богородица Перивлепта“.
На хълма Трапезица са били разположени домовете на болярите и на висшето духовенство, както и много църкви/черкви.