Как се пише: двояк или двуяк?

 • Правилно е да се пише двояк, също и двояка, двояко, двояки.
   
  Тази антология има двояка цел – да даде най-обща представа за философската основа на капитализма като обществена система и да представи няколко христоматийни автори, създатели на теорията на либерализма.
  Той ни помаха приятелски и ни напусна, без да е извлякъл двоякия смисъл на моята религиозна сентенция.

 • Съответното наречие е двояко.
   
  Резултатите от анкетата могат да се тълкуват двояко.