Как се пише: Исус или Иисус?

Според Нов правописен речник на българския език. С., БАН, Хейзъл, 2002, с. 28, т. 14.1 името може да се изписва и по двата начина.

 • В светската литература се употребява Исус.
   
  Исус Христос е едно от трите лица на Бога в християнството, а според исляма той е мюсюлмански пророк.
  Основен източник на сведения за живота и учението на Исус Христос са четирите канонични евангелия на Новия завет.

 • В църковната литература, а също и в научната литература, в която се разглеждат религиозни въпроси, се употребява Иисус.
   
  Тогава Иисус биде отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушен от дявола. (Мат 4:1)

В Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012 изписването на името не е регламентирано.