Как се пише: изгорели или изгоряли?

Правилно е да се пише изгорели.

Около 60% от замърсяването идва от изгорелите газове на автомобилите, а за останалите 40% е виновно битовото отопление на твърдо гориво.
Не може заради няколко изгорели харддиска да изчезне цялата информация.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В изгорели не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: изгорял (но изгорелият, изгорелия!), изгоряла, изгоряло.

От една година си изправям косата и сега е изгоряла и изтощена.
Няколко дни след пожара Марио мина покрай изгорелия склад.