Как се пише: излезли или излязли; излезъл или излязъл?

Правилно е да се пише излезли.

Шофьорът е реагирал веднага и всички хора са излезли бързо и без паника от горящия автобус.
Архаизмите са старинни думи или изрази, които са излезли от обращение.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В излезли не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: излязъл (но излезлия, излезлият!), излязла, излязло.

Изведнъж излязъл силен южен вятър.
Трудно е да се намери тази книга, защото е излязла от печат през 1984 г.
Момчето излязло от замъка и с всички сили побягнало към гората.

Забележка: От посочените в статията конкретни форми изрично са нормирани само излязъл и излезли (във втория източник).