Как се пише: изляза, излязат; излеза, излезат или излезна, излезнат?

Правилно е да се пише изляза, излязат. Думите излеза, излезат и излезна, излезнат (излезнеш, излезне и т.н.) са некнижовни.

Попаднах в любовен триъгълник и не знам как да изляза от него.
Време ли е дребните монети да излязат от обращение?

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В изляза са изпълнени и трите условия, затова се пише я.

Във формите за 2 и 3 л. ед.ч. и 1 и 2 л. мн.ч. на глагола за сегашно време я се променя в е, защото не е изпълнено второто условие: излезеш, излезе, излезем, излезете.

Музиката е най-добрият начин да излезеш от реалния свят.
Софтуерният бизнес може да излезе от кризата още тази година.
Когато излезем на разходка в парка, дъщеря ми тича почти безспирно.
Трябва да излезете от този порочен кръг.

Забележка: От посочените в статията конкретни форми изрично са нормирани само изляза, излезеш и излезем (във втория източник).