Как се пише: личността или личноста?

Правилно е да се пише личността (личност + определ. член та).

Едно от основните конституционни права на личността е правото на свобода и неприкосновеност.
Култът към личността е характерен за диктаторските режими.