Как се пише: мях или мех?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч. Формата за мн.ч. е мехове.

Гърдите му се издуваха като ковашки мях/мех.
Откачи от седлото мях/мех с вино и пи жадно.
Напълниха кожените мехове с вода и потеглиха.