Как се пише: надавам, надам или наддавам, наддам?

Това са различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях.

 1. Глаголите надавам, надам се употребяват най-често в съчетание с глас, звук, вик и под.:
   
  Опозицията вече събра смелост и започва да надава глас.
  Апахите нададоха гневни викове, но крясъците им бяха заглушени.

 2. Глаголите наддавам, наддам се употребяват най-често със следните значения:
   
  2.1. Участвам в търг и предлагам по-висока цена от останалите участници за даден предмет.
   
  Автомобилът беше купен от анонимен участник в търга, който наддаваше по телефона.
  Ако някой наддаде през последните 10 минути, срокът на търга автоматично се удължава с 10 минути, за да се даде време на останалите купувачи.

   
  2.2. Увеличавам теглото или ръста си.
   
  Моето бебе наддаде 700 г първия месец.
  След като приключите с диетата, се хранете умерено, за да не наддадете отново.

Забележка: Глаголите надавам и надам липсват във втория източник.