Кога се употребява някой и кога – някого?

В книжовната писмена реч е задължителна употребата на различни граматични форми на това неопределително местоимение – в зависимост от синтактичната му роля. Разграничението важи в случаите, когато то означава лице и е употребено самостоятелно.

 1. Когато изпълнява служба на подлог, се използва формата някой. В тези случаи думата може да се замени с той.
   
  Едва ли някой ще се престраши да погали подобен пес.
  (Едва ли той ще се престраши да погали подобен пес.)
  Марина очакваше някой най-сетне да откликне на нейната молба.
  (Марина очакваше той най-сетне да откликне на нейната молба.)

 2. Когато изпълнява служба на пряко или непряко допълнение, се използва формата някого. В тези случаи думата може да се замени с него или го.
   
  Може ли да обичаш някого, ако се страхуваш от него?
  (Може ли да го обичаш, ако се страхуваш от него?)
  Когато отиваш на гости при някого, е добре да не си с празни ръце.
  (Когато отиваш на гости при него, е добре да не си с празни ръце.)

  ► Ако пред местоимението има предлог (на, с, за, пред и др.), то е непряко допълнение в изречението и затова трябва да се употреби формата някого.
   
  Имам нужда от някого, на когото да разчитам.
  Първото впечатление, което оставяте у някого, е важно.

 3. Възможно е вместо съчетанието на някого да се употреби дателната форма някому, но тя все по-рядко се използва, защото звучи архаично.
   
  Бихте ли се притеснявали, ако дължите нещо някому?