Как се пише: обучение, убучение, убочение или обочение?

Правилно е да се пише обучение. Правописът на втората гласна може да се провери със сродна дума (със същия корен), в която тази гласна е под ударение: казваме ще обуча, следователно се пише обучение.

Логичният и очакван завършек на всяко обучение е дипломирането.
Според мен целодневното обучение в училище не трябва да бъде задължително, а по желание на родителите.
Вътрешнофирменото обучение има за цел да осигури специализирана подготовка на персонала за изпълнение на конкретна работа.
Срокът на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ е 4 години.