Как се пише: оздравели или оздравяли?

Правилно е да се пише оздравели.

По думите на проф. Кантарджиев, в Китай броят на оздравелите от коронавируса вече надвишава броя на болните.
Раните по краката му бяха леки и почти оздравели.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В оздравели не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: оздравял (но оздравелият, оздравелия!), оздравяла, оздравяло.

Няма да те изпишат от болницата, преди да си оздравяла.
Въпреки тежката болест момченцето оздравяло и се възстановило напълно.