Как се пише: пенообразуващ или пянообразуващ?

Правилно е да се пише пенообразуващ, също и пенообразуваща, пенообразуващо, пенообразуващи.

Вентилът на бутилката с пенообразуващото вещество се проверява периодично, за да се предотврати изтичане на газ.
Наличието на вода в хидравличните масла повишава тяхната пенообразуваща способност.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В пенообразуващ не е изпълнено първото условие – я се намира в сричка, която не е под ударение.