Как се пише: песъчинка или пясъчинка?

Правилно е да се пише песъчинка, мн.ч. песъчинки.

Бурята беше помела и най-малката песъчинка по склоновете на хребета.
Кристалите, образуващи бъбречните песъчинки или камъни, според химическия си състав се делят основно на оксалатни, фосфатни и уратни.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В песъчинка не е изпълнено първото условие – я се намира в неударена сричка.