Как се пише: петък или петак?

Това са две различни думи.

  1. Съществителното пèтък означава ’петият ден от седмицата’.
     
    Празникът тази година се пада в четвъртък, затова на правителственото заседание днес петъкът ще бъде обявен за неработен.
    В петък всеки мюсюлманин трябва да присъства на обедната молитва.

  2. Съществителното петàк означава ’стара медна или никелова монета с ниска стойност’. Думата често се употребява в изразите не давам петак, нямам петак, пукнат петак не струва.