Пише ли се запетая при по дяволите?

 • Когато се употребява като вметната част*, по дяволите се отделя със запетаи от останалите части на изречението.
   
  Какво, по дяволите, сте намислили този път?
  По дяволите, всички уреди в кухнята ли са развалени?!
  Ужасно съм изморена, по дяволите.

 • Ако пред вметнатата част по дяволите стои неударен едносричен съюз, запетаята между тях не се пише.
   
  Аз съм генерал и командвам армията, но по дяволите, в момента това няма никакво значение.

 • Когато по дяволите представлява обстоятелствено пояснение (т.е. не е вметната част), поставянето на запетаи зависи от останалите пунктуационни правила.
   
  Върви по дяволите и повече не ме търси!
  Как ми се иска да те пратя по дяволите, красавецо!
  (След по дяволите има запетая, защото следва обръщение.)

___________________
* Вметнати части са тези думи и изрази, които влизат в състава на изречението, без да образуват словосъчетания с други пълнозначни думи в него. С тях говорещият най-често изразява личното си отношение към съдържанието на изречението (за съжаление, навярно, всъщност, така да се каже) или установява връзка със съдържанието на предходното изречение (от една страна, от друга страна, напротив, първо, второ, следователно, общо взето).