Как се пише: полети или поляти?

Правилно е да се пише полети.

Обожавам тези вкусни палачинки, обилно полети с мед и гарнирани с плодове.
Леките постройки пламнали изведнъж, като полети с бензин.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В полети не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: полят (но полетият, полетия!), полята, полято.

Често се случва клавиатурата на лаптопа да бъде полята с кафе или друга напитка.
Немият филм „Полетият поливач“ на режисьора Луи Люмиер се смята за първата кинокомедия в историята на кинематографията.