Как се пише: редкостта или рядкостта?

Правилно е да се пише редкостта – членувана форма на думата рядкост.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В редкосттà не е изпълнено първото условие – я не се намира в сричка под ударение, затова думата се пише с е.

Смит обяснява парадокса на стойността с редкостта на скъпите, макар и не особено полезни стоки, например диамантите.
Поради редкостта на заболяването все още не са изяснени причините за него и оптималното лечение.