Как се пише: съзаконодател или съ-законодател?

Правилно е да се пише слято – съзаконодател, мн.ч. съзаконодатели, тъй като съ- е представка в думата.

Европейският парламент е съзаконодателят, който пряко може да изрази интересите на гражданите.
Повечето закони на Европейския съюз се приемат чрез обикновена законодателна процедура, в която Европейският парламент и Съветът участват като съзаконодатели.

Забележка: В източника липсва конкретното съществително име, но в него са включени други думи, образувани по същия модел, например съорганизатор, съпредседател, съдокладчик.