Как се пише: смели се или смяли се?

Правилно е да се пише смели се.

Младите зрители много биха се смели на тези сцени.
Ако отдавна не сте се смели на глас, това е вашата книга.

Чули го момчетата,
чули го врабчетата,
чули го цветята,
чула го реката
и се смели, смели
цели три недели!

(„Хвалил ми се Данчо“, Асен Босев)

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В смели се не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: смял се, смяла се, смяло се.

Успял е онзи, който е живял добре, смял се е често и много е обичал. (Беси Андерсън Стенли)
Два пъти в живота си съм се смяла почти до припадък.

Забележка: Посочените в статията конкретни форми не са нормирани изрично. Във втория източник са фиксирани формите смял се и смели се.