Как се пише: спели или спяли?

Правилно е да се пише спели.

Самолетът е навлязъл в зоната на турбулентност, когато повечето пътници са спели и мнозина не са били с колани.
Семейството било крайно бедно и всички спели в една стая.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я (ятовия преглас). Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е. Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

В спели не е изпълнено второто условие – сричката след променливото я не съдържа никоя от гласните а, о, у или ъ.

Във формите за м.р., ж.р. и ср.р. ед.ч. се пише я, защото са изпълнени и трите условия: спял, спяла, спяло.

Томас също спял, но сънят му не бил спокоен.
Никога не ми се е спяло толкова, колкото сега.

Забележка: Посочените в статията конкретни форми не са нормирани изрично. Във втория източник са фиксирани формите спял и спели.