Пише ли се запетая при сякаш (че)?

 1. Когато сякаш е употребено като наречие, не се поставя запетая.
   
  Времето сред величествената природа сякаш е спряло.
  Някой сякаш иска да въвлече съдебните органи в управлението, а мястото им е в правораздаването.

 2. Когато сякаш (че) е употребено като съюз, въвеждащ подчинено изречение, това изречение се огражда със запетаи.
   
  Чувстваше се така, сякаш (че) балансираше по острието на бръснач.
  Кучето вървеше наклонено, сякаш (че) левите му крака бяха по-къси от десните, и от време на време залиташе.
  Запази спокойствие и се дръж, сякаш (че) ти е безразлично
  .

 3. Когато сякаш е в началото на обособена част, тя се огражда със запетаи.
   
  Приближих се бавно, сякаш загубила почва под краката си, но в този момент чух близки стъпки и се обърнах рязко.